Skip to main content

Značka kvality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality /23.4.2024/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje  výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality.

Logo Značka kvality sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v zásadách pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1 a stupeň 2.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky kvality  a výrobcovia, ktorým končí platnosť používania loga Značka kvality  a majú záujem o jej predĺženie, môžu svoje žiadosti priebežne posielať do 14. júna 2024 a to online prostredníctvom webovej stránky www.znackakvality.sk. V prípade nových záujemcov, ktorí ešte nie sú držiteľmi Značky kvality, je potrebná registrácia a založenie profilu spoločnosti na www.znackakvality.sk. Výrobcovia, ktorí žiadosť o udelenie alebo predĺženie už podali, budú autoaticky zaredený do prebiehajúcej výzvy.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že na základe platných Zásad pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny, časť II., bod 4: „Žiadateľ k žiadosti o udelenie značky (ďalej len „žiadosť“) podľa prílohy č. 1 prikladá technickú dokumentáciu, podľa prílohy č. 2, v ktorej deklaruje pôvod suroviny, parametre kvality a bezpečnosti výrobku. Deklarované parametre uvedené v technickej dokumentácii musia byť doložené protokolom o skúškach vystaveným akreditovaným laboratóriom, ktorý nie je starší ako štyri mesiace od podania žiadosti. Dokumentácia poskytnutá k výrobkom, ktoré neboli odporučené na udelenie značky sa archivuje na ministerstve.“